Kallelse till årsmöte 2021-01-21 kl.17:00

Medlemmar i Defendoklubb Karlskrona Ronneby kallas till årsmöte torsdag 2021-01-21 kl. 17:00 Plats: Karlskrona (exakt plats kommer senare eventuellt hålls mötet online).


Datum: 2021-01-21
Tid: 17:00
Plats: Karlskrona

Föredragningslista vid årsmötet:

 

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Framläggande av:
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2020
 13. Motioner inkomna i rätt tid / förslag från styrelsen.
 14. Val av:
  a) Styrelsens ordförande 
  b) Ledamöter av styrelsen (inkl. suppleanter)
  c) Två revisorer
  d) Ledamöter i valberedning

 

 1. Övriga frågor.
 2. Mötet avslutas.